Podaci o korisniku
Ime
Prezime
Adresa
Ulica
Broj
Poštanski broj
Mesto
E-mail adresa
Broj telefona
Navedite u vezi sa čim podnosite prigovor
Broj ugovora
Da li se prigovor odnosi na novčani iznos?
Navedite iznos na koji se prigovor odnosi, ako nije moguće navesti tačan iznos, navedite okvirni
Iznos
Valuta
Sadržaj prigovora
Uz prigovor prilažem dokumenta
Navedite tekstualno koja dokumenta prilažete
Odaberite datoteke koje prilažete. Vodite računa da veličina priloga ne bude veća od dozvoljenog ograničenja od 30 Mb
Dozvoljeni tipovi fajlova su: doc, docx, xls, xlsx, pdf, bmp, jpg, jpeg, png i txt
Looks good!